Dokumenty GDPR

S osobnými údajmi (OÚ), s ktorými naša spoločnosť ako prevádzkovateľ prichádza do styku, pracuje výlučne za účelom našej obchodnej činnosti. Spracúva ich, uchováva a zaobchádza s nimi transparentne, bezpečne a podľa aktuálne platnej legislatívy. O všetkých náležitostiach spracúvania OÚ (účeloch spracúvania OÚ, kategóriách OÚ, ktoré sú spracúvané, lehotách na výmaz OÚ, Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich OÚ) Vás informujeme v nasledovných dokumentoch: